Lemmer, 26 juli 2020

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor E.H.B.O.
Afdeling Lemmer
E- mail: ehbo.lemmer@gmail.com
Contributie: E.H.B.O vereniging lemmer 2020-2021

Onderwerp: lidmaatschap E.H.B.O. vereniging Lemmer, verenigingsjaar 2020-2021

Geacht E.H.B.O. lid,

Het lidmaatschap van de EHBO vereniging Lemmer bedraagt over het verenigingsjaar 2020-2021, € 37,00.

Ik verzoek u vriendelijk om dit bedrag vóór 9 september 2020 over te maken op rekeningnummer: NL20 INGB 0000 0274 02, t.n.v. EHBO Vereniging Lemmer, o.v.v. lidmaatschap 2019 en uw naam.

Betaal tijdig, zo vermijdt u extra kosten.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Roelof Muurling,

Penningmeester KNV EHBO afd. Lemmer